Letselschade vorderen na een bedrijfsongeval

ClubGreen | april 30, 2024 | 0 | Bedrijven

Jaarlijks raken 200.000 mensen betrokken bij een bedrijfsongeval. Denk aan een val van een ladder of stijger, een val over een gladde vloer of letsel door een gebrekkige machine. Raakt iemand hierbij gewond, dan is de kans groot dat er schade ontstaat, zoals medische kosten of inkomensschade. Wij spreken dan van letselschade.

Wie is aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

Is een medewerker gewond geraakt als gevolg van een bedrijfsongeval met schade tot gevolg, dan is de vraag wie hiervoor aansprakelijk is. Het antwoord op deze vraag vinden wij in een wettelijke bepaling uit het Burgerlijk Wetboek (BW) en wel in artikel 7:658 BW.

Het eerste lid van artikel 7:658 BW luidt:

“De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.”

Met andere woorden, de werkgever dient er voor te zorgen dat medewerkers het werk op een veilige wijze kunnen doen. Deze op de werkgever rustende eis wordt ook wel de zorgplicht van de werkgever genoemd. 

Gaat het fout en is er sprake van een schending van de zorgplicht van de werkgever? Dan is deze aansprakelijk voor de schade van de aangedane medewerker. Dit staat met zoveel woorden in het tweede artikel van artikel 7:658 BW:

“De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.”

De aansprakelijkheid van een werkgever voor een bedrijfsongeval wordt ook wel werkgeversaansprakelijkheid genoemd. 

Welke letselschade komt voor vergoeding in aanmerking?

Is de werkgever aansprakelijk voor de letselschade van de medewerker, dan is er recht op een schadevergoeding. Dit is overigens niet alleen het geval als er sprake is van een schending van de zorgplicht van de werkgever. Zo is een werkgever ook aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een medewerker aan een collega of derde. Maar de Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtsorgaan, heeft bepaald dat er ook een verzekeringsplicht op een werkgever rust. Deze houdt in dat er een verzekering moet zijn voor het geval een medewerker onder werktijd gewond raakt of klachten overhoudt aan een verkeersongeluk.

Een letselschadevergoeding bestaat uit materiële schade en immateriële schade. Materieel van aard is alle schade die op geld te waarderen is. Bekende voorbeelden van deze schaposten zijn inkomensschade, medische kosten en reiskosten. Zoek je iemand met kennis van zaken hierover kijk dan naar een advocaat bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld een letselschade advocaat uit Rotterdam of een letselschade advocaat uit Den Haag.

Immateriële schade of smartengeld is een vergoeding voor alle schadelijke gevolgen van een ongeluk die niet op geld te waarden zijn. Het gaat dan met name om het leed dat iemand is aangedaan door een verkeersongeluk.

Een werkgever is dus in de meeste gevallen aansprakelijk voor een ongeluk op het werk of in het verkeer onder werktijd. Gelukkig zijn de meeste werkgevers goed verzekerd en wordt de letselschade van een medewerker door de schadeverzekering betaald.

Related Posts

Recente berichten

Wat is detoxen en heb ik een detoxkuur nodig

Wat is detoxen en heb ik…

ClubGreen | november 7, 2022 | 0

Detoxen wordt ook wel eens ontgiften genoemd. De benaming verwijst naar gif of toxic. Neem je gif in, dan zal je intoxiceren. Denk bijvoorbeeld aan alcoholintoxicatie: een vergiftiging met alcohol. Haal…

Categorieën

Over ons:

Op Clubgreen vind je informatie over duurzaamheid en een duurzaam gezond leven. De afgelopen jaren zijn deze onderwerpen steeds nadrukkelijker in onze levens gekomen. En krijgen we er allemaal steeds meer mee te maken. Wij delen onze kennis graag vandaar dit blog. Wilt u een bijdrage leveren aan Clubgreen neem dan gerust contact op. Met jou idee en of voorstel voor bijvoorbeeld een leuke samenwerking. Mail ons gerust op info(a)clubgreen.nl