World Sustainability Centre

1. Wat is het WSC?

Het WSC is een initiatief van de Stichting Duurzaamheidcentrum Afsluitdijk. Het WSC is de werktitel van een te bouwen internationaal duurzaamheidcentrum. De doelstelling van het WSC is om het proces van verduurzaming te versnellen door de samenleving te motiveren bij de transitie naar een duurzame samenleving. Een samenleving waarbij op verantwoorde wijze maximaal gebruik wordt gemaakt van eindeloze natuurlijke bronnen en van grondstoffen.

Doelgroepen zijn naast het ‘grote’ publiek ook mensen uit de wetenschap en bedrijfsleven die elkaar ontmoeten, zaken doen en werken aan oplossingen voor een duurzame wereld. Hoe er aan die oplossingen gewerkt wordt, kunt u daar ervaren: in workshops, proefopstellingen, tentoonstellingen en in gesprek met de onderzoekers. Een belangrijke doelstelling van het WSC is om innovaties te faciliteren en te versnellen doordat wetenschap, ondernemers en ‘launching customers’ bij elkaar zijn.

Het WSC is ook, en niet in de laatste plaats, een belevingscentrum waar het publiek wordt geïnformeerd over het belang van duurzaamheid en over ontwikkelingen, achtergronden en innovaties. De doelstelling is dat het inspirerende centrum met haar boodschap het bewustzijn van de mensen op een hoger niveau brengt waardoor het gedrag wordt beïnvloed. Het WSC is dus meteen een etalage waar partijen zoals kennisinstellingen, bedrijven en de overheid kunnen laten zien wat er bereikt is of bereikt wordt op het gebied van duurzaamheid. Het WSC biedt een prachtig podium om Nederland en de wereld te laten zien waar wij in Nederland toe in staat zijn.

WSC 1

Sfeerimpressie buitenzijde WSC (ontwerp: Kristensson en West 8 urban design & landscape architecture)

WSC2

Sfeerimpressie binnenzijde WSC (ontwerp: Kristensson en West 8 urban design & landscape architecture)2. Welke onderwerpen worden in het WSC behandeld?

De hoofdthema’s zijn water, energie, natuur en voedsel. We willen werken aan oplossingen die zowel op het terrein van duurzame energie en waterbeheersing als op het terrein van natuur, duurzame landbouw en visserij een positief effect heeft. Dat noemen we de integrale benadering.

3. Voor wie is het WSC?

Voor het publiek, voor de jeugd, voor het bedrijfsleven, de professional en wetenschapper en voor de overheid. Dus voor iedereen die interesse heeft in een duurzame toekomst en de economische aspecten daarvan.

4. Wat is het belang van het WSC voor Nederland?

Het laat zien waar we in Nederland goed in zijn en hoe we de noodzakelijke innovaties op het gebied van water, energie, natuur en voedsel kunnen aanjagen. Net zoals de Afsluitdijk het tij keert, kunnen we via het WSC-platform innovatieve oplossingen aanreiken die kunnen bijdragen het tij naar nieuwe schaarsten te keren.

Daarnaast zal het WSC een impuls geven aan de kenniseconomie en innovatie en valorisatie bevorderen. Duurzaamheid is namelijk een kans, vooral ook een economische kans. Nederland móet niet alleen bijblijven maar op onze geëigende terreinen vooroplopen, daar waar het gaat om het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Het WSC is daarvoor het podium bij uitstek.

Daarnaast vormt een spraakmakend WSC voor het Waddengebied en Noord-Nederland natuurlijk ook een nieuwe toeristische trekker op wereldniveau.

5. Hoe gaat het WSC zorgen voor innovatie, kennisuitwisseling & bewustwording?

Door een platform te zijn voor kennisinstituten, bedrijfsleven, creatieven en maatschappelijke organisaties. Er zijn al verschillende positieve kontakten met kennisinstituten, bedrijven en projectgroepen. Het centrum vindt onderwijs op alle niveaus van heel groot belang voor de transitie naar een duurzamere samenleving.

6. Hoe wordt de publieksfunctie ingericht?

Uitnodigend en inspirerend. We willen het publiek via het WSC als belevingscentrum actief en verrassend bereiken, en in beweging krijgen. Confrontatie met nieuwe technologieën kunnen meer duurzame keuzes in het dagelijks leven aanreiken die goede en voordelige nieuwe routes kunnen zijn. Voor jong en oud zullen op een aansprekende manier serieuze vraagstukken en oplossingen worden aangereikt.

7. Waarom komt het WSC op of nabij de Afsluitdijk? Wat is de link?

De Afsluitdijk is een Nederlands symbool met wereldwijde bekendheid. Het is het symbool van Nederlandse technologie in de strijd tegen het water. Met diezelfde houding willen we de strijd tegen de klimaatverandering en voor een duurzame wereld aangaan.

De Afsluitdijk combineert water, energie (wind, getijde, blue-energy, zon) en natuur (wadden als werelderfgoed) en voedsel op één plek. Een nieuw icoon op een ideale ‘etalage-plek’ voor de wereld. De Afsluitdijk trekt overigens nu al meer dan 250.000 bezoekers per jaar.

8. Waar komt het WSC op de afsluitdijk?

Er is nog geen voorkeur. Er zijn verschillende mogelijkheden. We kiezen wel voor een locatie op of aan de dijk, omdat u de uniekheid van de Afsluitdijk, omringd door de schoonheid van de Wadden en het IJsselmeer, optimaal kunt beleven. Bovendien zit u dan mooi centraal tussen het Noorden en de Randstad en midden in het gebied van Energy Valley. Meest voor de hand liggende locaties op dit moment zijn Breezanddijk of Kornwerderzand, omdat daar ruimte is.
WSC3

9. Wat gaat de realisatie van het WSC kosten? Hoe wordt dat gefinancierd?

We zijn nog niet toe aan daadwerkelijke investeringen in een gebouw. Eerst willen een aantal stappen zetten die bewijzen dat het WSC-concept inderdaad aanslaat: We gaan op korte termijn alle functies van het WSC in een virtueel WSC samenbrengen (fase 1). Een community bouwen rondom duurzaamheid daar waar het gaat om de samenhang van energie, water, natuur en voedsel. In het virtuele WSC zullen we de partijen al bijeenbrengen en de inhoudelijke content organiseren. Met behulp van (serious) games binnen het virtuele WSC zal op een moderne en leuke manier een bewustzijn worden gecreëerd rond de samenhang en het belang van duurzaam denken en handelen. Daarna willen we een (mobile) Trade & Innovation Room bouwen, waar de professionele partijen fysiek bijeen kunnen komen (fase 2).

We hebben op basis van een ruwe schets van de plannen laten berekenen welke investering bij benadering nodig zou zijn om onze ambities te realiseren. De realisatie van fase 1kan met hulp van kennisinstellingen relatief snel en tegen beperkte kosten. Hier wordt gedacht aan een investering van enige tonnen. Bij een juiste opzet is deze investering vrijwel zeker rendabel te maken. Fase 2 begroten we op circa 5 miljoen euro. Fase 3: Het fysieke WSC (met publieksfunctie) is vooralsnog begroot op ruwweg 60 miljoen Euro. Omdat we streven naar een autarkisch gebouw verwachten we dat het bedrag hoger uit zal vallen (tot zo’n 25%).

10. Welke partijen dragen bij?

Het uiteindelijke World Sustainability Centre op de Afsluitdijk zal voor een belangrijk deel door private partijen gefinancierd moeten worden. In de voorbereidende fase zijn we ook afhankelijk van publiek geld. Op dit moment krijgen we zowel ambtelijk, bestuurlijk als financieel vooral steun van de provincie Fryslân. Dit is ook nodig om het project WSC goed in de renovatieplannen van de Afsluitdijk te krijgen.

De plannen zijn inmiddels concreet genoeg om er meer in detail mee naar buiten te komen. De marktconsultatie van publieke als private partijen is in volle gang en verloopt positief. Ook Energy Valley heeft inmiddels een bijdrage toegezegd.

11. Is het plan reëel of idealistisch?

Het plan is idealistisch en de aanpak is reëel en lijkt commercieel haalbaar. Eerst willen we bewijzen dat het virtuele WSC een succes kan worden en dat het voor partijen interessant is om te participeren. De resultaten hiervan geven belangrijke informatie over de daadwerkelijke investering in het gebouw op de dijk. Nadrukkelijk: we zien ook de economische kracht van het World Sustainability Centre: het biedt de kans voor een ‘boost’ voor de kenniseconomie, het versterkt de concurrentiekracht van het innovatieve bedrijfsleven, het ontwikkelt een nieuwe enorme toeristisch trekpleister in Nederland en Noord Nederland, en draagt bij aan een versterking van het technologisch innovatief imago van Nederland in het buitenland.

12. Welke partijen zijn bij de ontwikkeling van het WSC betrokken?

Tot dit moment zijn dat de Stichting Duurzaamheidcentrum, de Provincie Fryslân, de NOM, Energy Valley en organisaties en bedrijfsleven waar de bestuursleden actief zijn. De besprekingen met een aantal andere publieke en private partijen zijn erg serieus en ontwikkelen zich in de richting van spoedige participatie. Het zou de besprekingen verstoren en onnodig belasten om nu al de namen te noemen.

Voor de uitwerking van het virtuele WSC werken we nu samen met Gameship in Leeuwarden. Medio februari 2011 zal het virtuele WSC online zijn.

13. Wat zijn de volgende stappen?

1. Zorgen dat ons plan wordt meegenomen in het voorkeursalternatief Toekomstplan Afsluitdijk. De meest logische publieke partners formeel aan boord krijgen. Zowel in de regio als landelijk;
2. Inrichten van een virtueel WSC;
3. Onderzoek naar realisatie van een (mobile) Trade & Innovation Room op of nabij de afsluitdijk als een tijdelijke voorloper van het uiteindelijke World Sustainability Centre.
4. Werven van partners voor verdere ontwikkeling en exploitatie van fase 1 en 2.

WSC4

14. Wanneer gaat het WSC open?

Dat is afhankelijk van een aantal factoren. In het bijzonder het besluit over de toekomst Afsluitdijk. Dit kabinetsbesluit staat gepland voor dit voorjaar. Verder willen we zoals gezegd eerst het concept bewijzen op een virtuele manier en op deze wijze meer partijen aan ons binden. Dit kan het groene licht geven om echt over de investering in het gebouw te gaan praten.

15. Wat is een virtueel WSC?

Het Virtuele WSC is functioneel identiek aan het uiteindelijke fysieke WSC. Een soort “World Sustainability Centre On-Line”, maar dan in de vorm van een portal met functies als internet forum voor de verschillende doelgroepen, webinars en serious-gaming. Het richt zich - net als het fysieke WSC - op het vergroten van de bewustwording van publiek, bedrijven en instellingen en biedt ook een virtueel platform. Voor het bereiken van deze partijen willen we niet wachten tot het WSC gebouw er staat, maar gebruik maken van de communicatiemiddelen van tegenwoordig: internet, games, sociale netwerken.

Hiermee bieden we de bezoekers de mogelijkheid om al informatie te krijgen over de hoofdthema’s water, natuur, voeding en energie en hier ook aan bij te dragen. Ook bieden we een etalage en podium voor partijen die voorop lopen en actief zijn met (de maatschappelijke en economische betekenis van) duurzaamheid.

We denken hiermee de communicatie over en weer tussen wetenschap en bedrijfsleven en bevolking tot stand brengen. Voor bedrijven en instellingen is het interessant omdat ze in contact komen met hun klanten, toekomstige werknemers, en nieuwe ideeën. Het Virtuele WSC is meteen ook de ‘vinger-oefening’ voor de organisatie, de content en voor de toekomst.
WSC5

 

Aanbevolen links

Meer informatie over de genomineerden.
Meer informatie over de steun van provincie Fryslân.
Bekijk hier een interview met Henk Kroes, voorzitter van Stichting Duurzaamheidcentrum.
Hier vindt u relevante beleidsstukken van Rijkswaterstaat.
Hier vindt u een filmpje over de ontwerpwedstrijd gericht op het WSC.
Hier vindt u persberichten en documenten over het WSC.

Trackback from your site.

Johan Stuiver

drs. Johan Stuiver is senior managing consultant bij Berenschot en is betrokken bij de ontwikkeling, inrichting en financiering van het World Sustainability Centre.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Blijf op de hoogte met de ClubGreen nieuwsbrief:

Lifestyle

Planet

Business